Quản trị ngân hàng tốt giúp Techcombank “Vượt trội hơn mỗi ngày”.

Quản trị Ngân hàng

Quản trị Ngân hàng

Quản trị ngân hàng tốt giúp Techcombank “Vượt trội hơn mỗi ngày”.

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về Quản trị công ty

Đối với cấp Quản trị, chúng tôi cam kết xây dựng và phát triển một cơ cấu Quản trị - Điều hành minh bạch và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông, từ đó đảm bảo sự tồn tại và giá trị bền vững của tổ chức.

Ông Hồ Hùng Anh

Chủ tịch HĐQT

Cơ cấu Quản trị - Điều hành mục tiêu của Techcombank được thiết kế trên nguyên tắc minh bạch và hiệu quả, trong đó tách bạch rõ giữa cấp Quản trị và cấp Điều hành nhằm phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của từng cấp, đặc biệt là trách nhiệm của cấp Quản trị trong việc định hướng chiến lược, giám sát và quản trị Ngân hàng. Cùng với đó, cơ chế quản trị đối với tất cả các lĩnh vực trọng yếu của ngân hàng cũng được chú trọng tăng cường để phù hợp hơn với vị thế phát triển của tổ chức, từ đó cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan có thể an tâm đầu tư và đánh giá cao tổ chức.

Trong năm 2019, việc cập nhật Cơ cấu Quản trị - Điều hành đã từng bước được triển khai theo đúng lộ trình do HĐQT thông qua, làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh và hoạt động vận hành hàng ngày, tiến tới đáp ứng được các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế như các hướng dẫn của OECD, IFC và COSO. Ngân hàng đã chủ động nghiên cứu và áp dụng theo Bộ nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với IFC ban hành trong năm vừa qua. Để đáp ứng tốt hơn quy định đối với công ty đại chúng niêm yết và theo thông lệ về quản trị, Ngân hàng đã thực hiện bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty, qua đó sẽ hỗ trợ HĐQT trong cơ chế vận hành, ra quyết định, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, Người phụ trách quản trị công ty sẽ thực hiện việc tham mưu, tư vấn cho HĐQT về các vấn đề pháp lý, rủi ro trong hoạt động vận hành và kinh doanh.

Techcombank cam kết việc xây dựng và vận hành cơ cấu Quản trị - Điều hành nhằm đáp ứng các yêu cầu chính đáng của các bên liên quan. Đối với cổ đông và nhà đầu tư, chúng tôi duy trì một cơ cấu linh hoạt có hiệu quả để giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận hấp dẫn trong phạm vi rủi ro được quản lý, với đội ngũ Quản trị & Điều hành phù hợp và cơ chế minh bạch thông tin. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi đảm bảo cơ cấu quản trị ngân hàng tuân thủ tốt các quy định pháp luật, có sự phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp để nâng cao việc kiểm soát hệ thống tài chính - ngân hàng. Đối với khách hàng, chúng tôi chủ động thiết lập các cấp để giám sát, định hướng các hoạt động trọng yếu của ngân hàng làm sao để phục vụ tốt nhất nhu cầu tài chính của khách hàng và bảo đảm các quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Techcombank.

Để tăng cường hiệu quả quản trị và công tác định hướng của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn và bầu ra các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là các thành viên có đầy đủ kinh nghiệm quốc tế, đa dạng về chuyên môn, kiến thức, năng lực để giám sát tốt nhất các mảng trọng yếu của Ngân hàng, dẫn dắt Ngân hàng vượt qua những biến động thị trường, tiếp tục củng cố vị trí ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam và hướng tới việc cạnh tranh tại các thị trường trong khu vực.

Bước sang năm 2020, Techcombank sẽ tiếp tục hành trình chuyển đổi với mục tiêu trở thành ngân hàng số trong tương lai. Để phát triển bền vững trong quá trình chuyển đổi, việc cập nhật cơ cấu Quản trị Điều hành sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định hiệu quả và nhanh chóng, gia tăng hiệu quả quản trị, từ đó kịp thời đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Nhấn để xem thêm

Nhấn để đóng

Thông điệp của Tổng Giám đốc về Quản trị công ty

Đối với cấp Điều hành, chúng tôi cam kết đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức bằng việc gia tăng hiệu quả hoạt động điều hành trên mọi lĩnh vực trọng yếu của Ngân hàng và cơ chế thông tin minh bạch, công khai nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất của tổ chức và nâng cao uy tín của Ngân hàng.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh

Tổng giám đốc

Năm 2019 đánh dấu 3 năm liên tiếp Techcombank giữ vững vị trí đứng đầu về chỉ số hiệu quả hoạt động toàn ngành ngân hàng Việt Nam và tiếp tục đạt kỷ lục về thu nhập hoạt động cũng như lợi nhuận trước thuế. Kết quả này khẳng định chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh của Ngân hàng là đúng đắn, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mà còn đủ tiềm lực trở thành Ngân hàng tiên phong dẫn dắt đời sống tài chính của người dân Việt Nam.

Trong bối cảnh môi trường pháp lý Việt Nam tiếp tục chuyển biến theo hướng áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ thế giới, Techcombank đã chủ động cập nhật mô hình Quản trị - Điều hành, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của quốc tế. Từ các nguyên tắc thiết kế cơ cấu Quản trị Điều hành của Ngân hàng do HĐQT thông qua, cấp Điều hành cam kết xây dựng và điều hành tổ chức dựa trên các nguyên tắc Quản trị - Điều hành minh bạch, phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm và đảm bảo tính độc lập của các cấp. Các hội đồng ở cấp Điều hành được xây dựng và đi vào hoạt động theo các chức năng được quy định rõ ràng, có sự phân định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp và đảm bảo phù hợp với các hướng dẫn, quy định của pháp luật. Ngoài các hội đồng được thiết lập nhằm tăng cường chất lượng điều hành các vấn đề như quản trị rủi ro, quản lý vốn và thanh khoản, Ban Điều hành còn chủ động đề xuất xây dựng các hội đồng trong cơ cấu Quản trị - Điều hành nhằm giám sát, trao đổi và điều hành tốt hơn các vấn đề mà Ngân hàng chú trọng, đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng và xây dựng sự vững chắc cho cơ cấu Quản trị trong giai đoạn phát triển lớn mạnh của tổ chức.

Bước vào giai đoạn hai của hành trình chuyển đổi, Techcombank đang nỗ lực số hóa toàn bộ dịch vụ trong và ngoài ngân hàng. Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì việc thực thi theo các nguyên tắc Quản trị Điều hành tiên tiến và chú trọng thực hiện việc xây dựng cơ cấu Quản trị - Điều hành mục tiêu của tổ chức theo lộ trình triển khai tới năm 2023. Trong đó, cấp Điều hành bao gồm Ban Điều hành và các Hội đồng trực thuộc sẽ gia tăng hiệu quả điều hành trên các lĩnh vực trọng yếu của Ngân hàng, tối ưu hóa các nguồn lực của tổ chức để mang đến những dịch vụ toàn diện và đáng tin cậy nhất cho khách hàng.

Nhấn để xem thêm

Nhấn để đóng