HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Điều khoản & điều kiện về FATCA (thuộc điều khoản, điều kiện mở và sử dụng dịch vụ tài khoản tại Techcombank)

PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG VỀ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN FATCA
Nội dung về: Điều khoản, điều kiện về FATCA là phần không tách rời của Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng dịch vụ tài khoản tại Techcombank
(Vui lòng truy cập Website của Techcombank: www.techcombank.com.vn để có phiên bản mới nhất của
Điều khoản, Điều kiện về mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản tại Techcombank)

 
FATCA: là Đạo luật Tuân thủ về Thuế đối với Tài khoản nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ.
KH chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin trong thời hạn mà Techcombank yêu cầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và phải cập nhật thông tin liên tục theo yêu cầu của Techcombank theo quy định của pháp luật để Techcombank tuân thủ theo bất kỳ Luật hoặc quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định về FATCA. Cụ thể là:
 
(i). Bất cứ lúc nào khi KH trở thành công dân Hoa Kỳ trong tương lai (điều này không áp dụng nếu KH đã thông báo với Techcombank rằng KH là công dân Hoa Kỳ khi mở tài khoản), KH phải liên hệ ngay lập tức với Techcombank để cập nhật thông tin đó. Nếu KH trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc phát hiện ra một hoặc nhiều dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ liên quan tới (các) tài khoản của KH mở tại Techcombank khiến cho (các) tài khoản của KH được xem như (các) tài khoản của công dân Hoa Kỳ, KH phải hoàn tất và gửi lại ngay cho Techcombank bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các khoản thuế của Hoa Kỳ hoặc tài liệu miễn trừ thuế mà có thể áp dụng đối với KH và cung cấp thông tin để giải thích cho việc KH không phải là đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ dù là có những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ mà Techcombank yêu cầu tùy từng thời điểm. KH đồng ý rằng trong trường hợp KH không cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các khoản thuế hoặc tài liệu miễn trừ thuế hoặc không thể giải thích để chứng minh KH không phải là đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ cho dù là có những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ đó, KH sẽ được xem là công dân Hoa Kỳ hoặc chủ tài khoản không tuân thủ, và sẽ bị khấu trừ 30% trên các khoản thanh toán có thể khấu trừ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

(ii). KH đồng ý Techcombank có thể tiết lộ các thông tin liên quan đến tài khoản của KH khi được yêu cầu bởi Luật hoặc Quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định về FATCA. Techcombank có quyền tạm ngừng thực hiện dịch vụ TK và phong tỏa hoặc đóng các tài khoản của KH trong trường hợp hoạt động của tài khoản dẫn tới việc Techcombank vi phạm các quy định về FATCA.

(iii). Techcombank không có nghĩa vụ tư vấn về thuế cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến tài khoản của mình trên toàn thế giới theo quy định mà Khách hàng chịu sự điều chỉnh phát sinh liên quan đến tài khoản đó.