HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 09/07/2021

7/9/2021 11:50:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Nguyễn Thị Quyền và ông Nguyễn Ngọc Minh Bất động sản của Bà Nguyễn Thị Quyền và ông Nguyễn Ngọc Minh tại địa chỉ: xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.  Sau ngày 25/07/2021 Tại nơi có TSBĐ -  xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.  Do Bà Nguyễn Thị Quyền và ông Nguyễn Ngọc Minh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.