HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 11/10/2021

10/11/2021 4:00:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Văn Đoan và bà Nguyễn Thị Hoài Bất động sản của ông Nguyễn Văn Đoan và bà Nguyễn Thị Hoài tại địa chỉ: xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Sau ngày 26/10/2021 Tại nơi có TSBĐ: xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Đoan và bà Nguyễn Thị Hoài đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Phạm Văn Thu và bà Phạm Thanh Hương Bất động sản của ông Phạm Văn Thu và bà Phạm Thanh Hương tại địa chỉ: thôn Địch Trong, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Sau ngày 26/10/2021 Tại nơi có TSBĐ: thôn Địch Trong, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Do ông Phạm Văn Thu và bà Phạm Thanh Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
3 Ông Hoàng Văn Duyên và bà Nguyễn Thị Hạnh Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 144 ( có chỉnh lý), tờ bản đồ số 5, tỷ lệ: 1/1000 xã Thanh Văn, có diện tích: 258 m2 ( Hai trăm năm mươi tám mét vuông), hình thức sử dụng riêng 258m2, mục đích: Đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, tại địa chỉ: Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 669632, số vào sổ cấp GCN: 00244/TV-TV(1) do UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cấp ngày 04/10/2013  Sau ngày 28/10/2021 Tại nơi có TSBĐ: thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Do ông Hoàng Văn Duyên và bà Nguyễn Thị Hạnh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
4 Ông Nguyễn Văn Viết và bà Nguyễn Thị Phương Thanh Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số -/-, tờ bản đồ số -/-, có diện tích: 41,1 m2 (Bốn mươi mốt phẩy một mét vuông), hình thức sử dụng riêng: 41,1 m2 (Bốn mươi mốt phẩy một mét vuông), mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài, nguồn gốc sử dụng: nhận tặng cho theo HĐ số 62/2013/HĐTC lập tại VPCC An Thành Đạt ngày 29/05/2013, có địa chỉ tại: căn hộ số 04 nhà A9 TT Cty CPXD số 6 Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 388944, số vào sổ: CH00107.2013 1901.QĐ-UBND.2013 do UBND Huyện Đông Anh, TP Hà Nội cấp ngày 27/06/2013. Sau ngày 28/10/2021 Tại nơi có TSBĐ: căn hộ số 04 nhà A9 TT Cty CPXD số 6 Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Viết và bà Nguyễn Thị Phương Thanh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
5 Ông Bùi Thiệu Lý và bà Nguyễn Thị Mai Bất động sản của hộ ông Bùi Xuân Trường tại: thôn Đanh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà  Nội Sau ngày 26/10/2021 Tại nơi có TSĐB: thôn Đanh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Ông Bùi Thiệu Lý và bà Nguyễn Thị Mai đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.