DOANH NGHIỆP 04 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

Nguyễn Lê Quốc Anh
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Giám đốc
Khối Tiếp thị
Lê Bá Dũng
Ông Lê Bá Dũng
Giám đốc
Khối Quản trị rủi ro
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Giám đốc Khối
Quản trị nguồn nhân lực
Bà Lê Thị Bích Phượng
Lê Thị Bích Phượng
Quyền Giám đốc
Khối Khách hàng Tài chính Cá nhân
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Giám đốc Khối Bán hàng
và Kênh phân phối
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Giám đốc Khối Nguồn vốn
và Thị trường tài chính
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Giám đốc Khối Tuân thủ,
Quản trị rủi ro hoạt động
và pháp chế
Nguyễn Cảnh Vinh
Ông Nguyễn Cảnh Vinh
Giám đốc Khối
Ngân hàng bán buôn
Vikesh Mirani
Ông Vikesh Mirani
Giám đốc tài chính tập đoàn