DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

(theo thứ tự Abc)

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Tổng giám đốc
Đỗ Tuấn Anh
Ông Đỗ Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc,
phụ trách Khối Tuân thủ,
Quản trị Rủi ro hoạt động và Pháp chế
Ông Ashish Sharma
Ông Ashish Sharma
Giám đốc
Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Giám đốc
Khối Tiếp thị
Chester Gorski
Ông Chester Gorski
Giám đốc
Khối Vận hành và Công Nghệ
Lê Bá Dũng
Ông Lê Bá Dũng
Giám đốc
Khối Quản trị rủi ro
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Giám đốc
Khối Quản trị nguồn nhân lực
Bà Nguyễn Hương Giang
Bà Nguyễn Hương Giang
Giám đốc
Khối Ngân hàng giao dịch
Dương Đức Hùng
Ông Dương Đức Hùng
Giám đốc Chuyển đổi
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Giám đốc
Khối Bán hàng và Kênh phân phối
Bà Lê Thị Bích Phượng
Lê Thị Bích Phượng
Giám đốc
Khối Dịch vụ ngân hàng và
Tài chính cá nhân 
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Giám đốc Chuyển đổi
Vũ Minh Trường
Ông Vũ Minh Trường
Giám đốc
Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính