DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

(theo thứ tự Abc)

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Tổng giám đốc
Đỗ Tuấn Anh
Ông Đỗ Tuấn Anh
Phó Tổng giám đốc 
Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Giám đốc
Khối Tiếp thị
Trinh Bang
Ông Trịnh Bằng
Giám đốc
Tài chính Tập đoàn
Phan Thi Thanh Bình
Bà Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
 Khối Ngân hàng Bán buôn
Chester Gorski
Ông Chester Gorski
Giám đốc
Khối Vận hành và Công Nghệ
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Giám đốc Chuyển đổi
 
Ông Minh Đỗ
Ông Minh Đỗ
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi
(iPMO)
Bà Nguyễn Hương Giang
Bà Nguyễn Hương Giang 
Giám đốc
Khối Ngân hàng giao dịch
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Giám đốc
Khối Bán hàng
và Kênh phân phối
Bà Trần Thị Minh Lan
Bà Trần Thị Minh Lan
Giám đốc Khối Chiến lược&Phát triển
Giám đốc Nội chính Toàn hàng
Bà Lê Thị Bích Phượng
Bà Lê Thị Bích Phượng
Giám đốc
Khối Dịch vụ ngân hàng và
Tài chính cá nhân
Vishal Shah
Ông Vishal Shah
Giám đốc
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Phó Tổng giám đốc
Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu
Sam Sangkyuk Suh
Ông Sam Sangkyuk Suh 
Giám đốc Chuyển đổi
Văn phòng Chuyển đổi
Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc Chuyển đổi
Vũ Minh Trường
Ông Vũ Minh Trường
Giám đốc
Khối Nguồn vốn
và Thị trường Tài chính