DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

(theo thứ tự Abc)

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh
Tổng giám đốc
Đỗ Tuấn Anh
Ông Đỗ Tuấn Anh
Phó Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Giám đốc
Khối Tiếp thị
Ông Ashish Sharma
Ông Ashish Sharma
Giám đốc
Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
Trịnh Bằng
Ông Trịnh Bằng
Giám đốc
Tài chính Tập đoàn
Phan Thi Thanh Bình
Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
 Khối Ngân hàng Bán buôn
Chester Gorski
Ông Chester Gorski
Giám đốc
Khối Vận hành và Công Nghệ
Lê Bá Dũng
Ông Lê Bá Dũng
Giám đốc
Khối Quản trị rủi ro
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Phạm Vũ Minh Đan (Alexis)
Giám đốc
Khối Quản trị nguồn nhân lực
Bà Nguyễn Hương Giang
Bà Nguyễn Hương Giang 
Giám đốc
Khối Ngân hàng giao dịch
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Giám đốc
Khối Bán hàng
và Kênh phân phối
Chan Jonathan Chung Ming
Ông Chan Jonathan Chung Ming
Giám đốc
Chuyển đổi
Trần Thị Minh Lan
Bà Trần Thị Minh Lan
Giám đốc
Khối Chiến lược và Phát triển
 
Chung Bá Phương
Ông Chung Bá Phương
Giám đốc
Khối Bảo hiểm
Bà Lê Thị Bích Phượng
Bà Lê Thị Bích Phượng
Giám đốc
Khối Dịch vụ ngân hàng và
Tài chính cá nhân 
Vishal Shah
Ông Vishal Shah
Giám đốc
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Giám đốc
Chuyển đổi
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc Khối Kiểm soát
Tuân thủ và Pháp chế
Vũ Minh Trường
Ông Vũ Minh Trường
Giám đốc
Khối Nguồn vốn
và Thị trường Tài chính