1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
X
Đặt lịch hẹn
FAQ

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

84 24 3944 6699

CÁ NHÂN

1800 588 822

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • HỖ TRỢ QUỐC TẾ

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Ngân hàng điện tử

  • Mở tài khoản

  • Mở tài khoản

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẫu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Đặt lịch hẹn

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM
Bảo hiểm PVI


Kính gửi Quý Khách hàng,
 Dear Value Customer,


Tổng Công ty Bảo hiểm PVI sau đây chứng nhận cho tất cả các chủ thẻ thẻ thanh toán và thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành được bảo hiểm bởi Bảo hiểm PVI dưới hợp đồng Bảo hiểm Du lịch toàn cầu như sau:

We, PVI Insurance Corporation, hereby certify that Debit and Credit Visa Platinum Cardholders issued by Techcombank are insured under Global Travel Insurance Policy Schedule as follows: 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/ SCOPE OF INSURANCE
TÓM TẮT QUYỀN LỢI
SUMMARY
Giới hạn tối đa cho mỗi chủ thẻ
Limit per cardholder
Tử vong và thương tật do tai nạn
Accidental Death & Disablement
   • Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi Insured person before attainment of 65 years
   • Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trở lên Insured person upon attainment of 65 years
10.500.000.000 VNĐ
5.250.000.000 VNĐ
Hành lý cá nhân bao gồm máy tính xách tay
Personal Baggage including Laptop Computer Thanh toán cho tổn thất đối với hành lý, quần áo, tư trang, máy tính xách tay bị mất hoặc hư hỏng trong chuyến đi. (Tối đa 10.500.000 VNĐ đối với mỗi đồ vật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật. Tối đa 21.000.000 VNĐ đối với máy tính xách tay) Cover loss or damage to baggage, clothing, personal eects, laptop computer (Maximum VND 10,500,000 for any one article or pair or set of articles. Maximum VND 21,000,000 for laptop computer)
42.000.000 VNĐ
Người được bảo hiểm:
Insured
   • Chủ thẻ chính;
    Primary cardholder
   • Chủ thẻ phụ;
    Supplementary cardholder
   Mở rộng:
   Expanded Insured
   • Vợ/chồng, con ruột dưới 23 tuổi của chủ thẻ chính của thẻ VISA Platinum của TECHCOMBANKK
Spouse, child under the age of 23 of the primary cardholder of Visa Platinum card of TECHCOMBANK.

Trong đó “Chủ thẻ” ở đây được hiểu là “Chủ thẻ chính” hoặc “Chủ thẻ phụ” của một thẻ Visa Platinum vẫn còn giá trị sử dụng/ In this case "The Cardholder" mean “The Primary cardholder” or “The Supplementary cardholder” of a Visa Platinum card still valid use
Mở rộng bảo hiểm Included
Dịch vụ trợ giúp toàn cầu International SOS International SOS assistance service
Dịch vụ hỗ trợ & khẩn cấp toàn cầu luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ Người được bảo hiểm trong suốt chuyến đi và được cung cấp hoàn toàn MIỄN PHÍ. Chỉ cần thực hiện cuộc gọi đến tổng đài Trợ giúp Khẩn cấp của International SOS bất cứ lúc nào để nhận được các dịch vụ sau đây:
A full range of 24-hour worldwide emergency & assistance services is available to you absolutely FREE. Just place a reverse charge call to the INTERNATIONAL SOS centre any time of the day to activate the following services:
   • Tư vấn / chỉ dẫn/ giới thiệu về dịch vụ y tế Medical Service Consultation/Advice/ Referral
   • Tư vấn về bảo hiểm, giải thích quyền lợi/ Advice on insurance, explaining benets.
   • Trợ giúp thông tin khác (không tư vấn)/Support other information (No Consultation).
Đường dây nóng hỗ trợ toàn cầu 24/7 bao gồm cả tiếng Việt/ Emergency global hotline 24/7 including Vietnamese: 
(84-8)38 275 328
42.000.000 VNĐ
Để nhận được quyền lợi bảo hiểm chủ thẻ Visa Platinum phải sử dụng đúng nguyên tắc thanh toán cho một trong những trường hợp sau đây/ In order to receive insurance benets, Visa Platinum cardholders must use the correct payment principles in one of the following cases :
   • Sử dụng thẻ Visa Platinum để thanh toán cho toàn bộ tiền vé của phương tiện vận chuyển công cộng có lịch trình cụ thể/Use Visa Platinum card to pay for all public transportation fares with a specic schedule;
   • Sử dụng thẻ Visa Platinum để thanh toán cho ít nhất 80% chi phí trọn gói của chuyến đi/du lịch trước khi bắt đầu chuyến đi đó, việc đi trên tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng (có lịch trình cụ thể) trong độ dài chuyến đi đó sẽ được bảo hiểm/Use a Visa Platinum card to pay for at least 80% of the total cost of a trip / tour before commencing the trip; traveling with all public transportation (with specic schedules) will be covered within that trip;
   • Sử dụng thẻ Visa Platinum để thanh toán cho các chi phí phát sinh ở nước ngoài trong chuyến đi với số tiền tối thiểu là 11.000.000 VND, thì kể từ sau thời điểm đó việc đi trên tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng trong chuyến đi đó sẽ được bảo hiểm (theo lịch trình cụ thể)/Use Visa Platinum card to pay for overseas expenses during the trip with the minimum amount of 11,000,000 VND, then after that all public transportation within that trip will be covered (with a specic schedule)

Chứng nhận này thể hiện lại nội dung của Hợp đồng/Quy tắc bảo hiểm và chỉ mang tính chất tham khảo. Trong mọi trường hợp, chứng nhận này không nhằm mục đích điều chỉnh, mở rộng hay thay đổi điều khoản của Hợp đồng/Quy tắc bảo hiểm/This certicate re ects the content of the Contract / Insurance Policy and is only used for reference. In all cases, this certicate is not intended to be modied, extended or changed in terms of the Contract / Insurance Policy