HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Lãi suất và Biểu phí

Lãi suất quá hạn
  • Lãi suất trong hạn: 24.33%/năm
  • Miễn lãi trong hạn*: Techcombank sẽ miễn lãi cho toàn bộ giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ/Giao dịch thu phí/Giao dịch thu lãi phát sinh trong Kỳ sao kê của Chủ thẻ (tối đa 40 ngày).
  • Chuyển nợ quá hạn: Chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, nếu chủ thẻ không thanh toán toàn bộ Dư nợ cuối kỳ được thông báo trên sao kê hoặc chỉ thanh toán một phần thì TCB sẽ chuyển toàn bộ dư nợ chưa thanh toán sang nợ quá hạn. TCB sẽ tính lãi quá hạn đối với dư nợ quá hạn
  • Công thức tính lãi quá hạn: Số tiền lãi = ∑ ( Dư nợ quá hạn thực tế x Thời gian quá hạn x Lãi suất quá hạn)/365
  • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn
  • Dư nợ quá hạn thực tế: là phần Dư nợ cuối kỳ được thông báo trên sao kê chưa được chủ thẻ thanh toán cho TCB. Dư nợ cuối kỳ này được phát sinh từ việc phát hành và sử dụng thẻ gồm giá trị các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và phí giao dịch
  • Thời gian quá hạn: là thời gian phát sinh dư nợ quá hạn thực tế (được tính từ ngày đến hạn thanh toán đến hết ngày liền kề trước ngày chủ thẻ hoàn trả hết nợ). Tiền lãi được tính theo ngày, được cộng dồn và hạch toán thu hàng ngày
Phí giao dịch
Từng lần phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng Vinshop và thanh toán bằng Thẻ ứng vốn, KH sẽ thực hiện thanh toán cho TCB một khoản phí giao dịch được tính như sau: 
 
Công thức tính
Phí giao dịch = Giá trị giao dịch * 1,5%
Mức phí tối thiểu: Theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ
 
Các loại phí khác
Loại phí Mức phí (VND)
Phí phát hành (áp dụng cho hợp đồng tín dụng mới) Miễn phí
Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi hạng thẻ, loại thẻ, giữ nguyên HĐ tín dụng hiện tại                                                                             Không áp dụng                        
Phí phát hành lại thẻ (do mất cắp, thất lạc,…) Không áp dụng
Phí phát hành thay thế thẻ hết hạn Miễn phí
Phí phát hành nhanh (3 ngày, chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội) Không áp dụng
Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) Miễn phí
Phí cấp bản sao kê theo yêu cầu Miễn phí
Phí xác nhận thông tin thẻ theo yêu cầu
(xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch,…)
Miễn phí
Phí xác nhận thông tin thẻ theo yêu cầu
(xác nhận hạn mức tín dụng, xác nhận thông tin giao dịch,…)
Không áp dụng
Phạt chậm thanh toán  0