Chỉ số tài chính nổi bật
Tài liệu
Tất cả tài liệu
calendar_todaySelectexpand_more
Năm
Quý
 
20/10/2021
BCTC Quý 3/2021 - 22/10/2021
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải file DOCfile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải file DOCfile_download
12/08/2021
BCTC bán niên đã soát xét - 12/08/2021
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải file DOCfile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải file DOCfile_download
20/07/2021
BCTC Quý 2/2021 - 20/07/2021
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
20/04/2021
BCTC Quý 1/2021 - 20/04/2021
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
15/03/2021
BCTC năm đã kiểm toán
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
27/01/2021
BCTC Quý 4/2020
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
26/10/2020
BCTC Quý 3/2020
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
12/08/2020
BCTC bán niên đã soát xét
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
27/07/2020
BCTC Quý 2/2020
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Hợp nhất (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản tra cứu)
Tải filefile_download
27/04/2020
BCTC Quý 1/2020
Hợp nhất (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
Riêng lẻ (Bản ký và đóng dấu)
Tải filefile_download
18/03/2020
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
28/10/2019
Công văn số 10593/2019/TCKH-TCB về việc Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2018