HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Xếp hạng tín nhiệm

 • Moody’s Investors Service   
  Loại xếp hạng Xếp hạng
  Triển vọng Tích cực 
  Xếp hạng rủi ro đối tác Ba2
  Xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn Ba3
  Xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn Ba3
  Đánh giá tín dụng cơ sở ba3
  Đánh giá tín dụng cơ sở có điều chỉnh ba3
  Đánh giá xếp hạng rủi ro đối tác Ba2(cr)
  Xếp hạng nhà phát hành Ba3

  *Nguồn: www.moodys.com, cập nhật gần nhất ngày 18 tháng 03 năm 2021
 • Standard and Poor's

  Loại xếp hạng Xếp hạng
  Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành BB-/Ổn định/B
  Triển vọng Ổn định
  Xếp hạng nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ BB-
  Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn bằng nội tệ B
  Xếp hạng nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ BB-
  Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn bằng ngoại tệ B

  *Nguồn: www.standardandpoors.com, cập nhật gần nhất ngày 11 tháng 09 năm 2020